چه شادمانی هایی که زیر پای انسان سرکوب شدند،
زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند !