1 . دعای ماه رجب : خاب الوافدون علی غیرک | دریافت فایل
2 . دعای هر روز ماه رجب (اللهم انی أسألک صبر الشاکرین لک) | دریافت فایل
3 . دعای ماه رجب: یا من یملک حوائج السائلین | دریافت فایل
4 . مناجات : أین الرجبیون؟ | دریافت فایل
5 . دعای اللهم یا ذا المنن السابغة. ..از ادعیه ماه رجب | دریافت فایل