به نام و یاد محمدرضا حافظی.مردی افتخار دیباچه ی خیرین ایران بود.

این مطلب در حال نگارش است.کمی صبر کنید