بعضی از ما بیشتر دنبال عنوان و صورت قضایا هستیم.ببینید مرحوم امام خمینی در زاه درس اخلاق استادش آیت الله شاه آبادی چگونه اخلاق عملی را به ما آموزش می دهد

بعضی از ما بیشتر دنبال عنوان و صورت قضایا هستیم.ببینید مرحوم امام خمینی در زاه درس اخلاق استادش آیت الله شاه آبادی چگونه اخلاق عملی را به ما آموزش می دهد

یکی از همدرسان مرحوم امام نقل می کند:

زمستان بود. داشتم با امام خمینی می‌رفتم درس عرفان آیت‌الله شاه‌آبادی. سر راه، زنی نشسته بود لب رودخانه. داشت لباس و کهنه می‌شست. یخ‌ها را می‌شکست، لباس‌ها را می‌شست، دستش را با دمای بدنش گرم می‌کرد و باز… آقا روح‌الله ایستاد. لباس‌ها را دو نفری شستند. آدرس‌اش را هم داد. بعد هم گفت: از این به بعد بروید منزل ما می‌گویم آب را برایتان گرم کنند.