در دنیایی که بسیاری هنر را به عنوان تجارت و فقط مسیری برای رسیدن به پول و سرمایه نگاه می کنند؛ این جمله ی نابغه موسیقی دنیا و تعریفی که از رسالت هنر خویش دارد بسیار جالب توجه است.

گاهی شنیدن یک جمله از یک هنرمند اثر بسیار عمیقی روی فکر و ذهن ما می گذارد.توجه به این جمله ی هنرمند شهیر و بزرگ تاریخ می تواند برای همه به خصوص هنرمندان جوان مفید و راه ساز باشد.

در دنیایی که بسیاری هنر را به عنوان تجارت و فقط مسیری برای رسیدن به پول و سرمایه نگاه می کنند این جمله ی نابغه موسیقی دنیا و تعریفی که از رسالت هنر خویش دارد بسیار جالب توجه است.بتهوون می گوید:

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد.

لودویگ وان بتهوون

  • منبع خبر : http://samsaam.org/posts/13706