خوب است که به هر بهانه ای به آنهایی که دوستشان داریم هدیه بدهیم.هدیه همیشه قرار نیست یک شی ارزشمند مادی باشد.هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.

خیرین – خوب است که به هر بهانه ای به آنهایی که دوستشان داریم هدیه بدهیم.هدیه همیشه قرار نیست یک شی ارزشمند مادی باشد.هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت. هدیه ای از شیخ بهایی

همه روز روزه بودن ، همه شب نماز کردن
همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن
زمدینه تا به مکه، سر و پا برهنه رفتن
دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد ، همه اعتکاف جستن
ز ملاهی و مناهی، همه احتراز کردن
شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش ، طلب نیاز کردن
به خدا که هیچ یک را، ثمر آنقدر نباشد
که به روی نا امیدی ، در بسته باز کردن

شیخ بهایی

  • منبع خبر : http://samsaam.org/posts/8624