قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به قرض واگذار می نماید

از پایگاه خبری خیرین ؛ قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌نماید. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده، صرفاً معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌گردد.

کاربرد این نوع تسهیلات جهت کمک مالی در موارد ذیل می باشد:
الف) شرکتهای تعاونی بمنظور ایجاد کار.
ب) کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور کمک به امر افزایش تولید 
ج) رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در موارد زیر :
۱-هزینه‌های ازدواج .   سامانه اینترنتی وام ازدواج
۲- تهیه جهیزیه .
۳- درمان بیماری .
۴- تعمیرات مسکن .
۵- کمک هزینه تحصیلی .
۶- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها .
۷- قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری .
۸- قرض الحسنه ودیعه مسکن .

مدارک مورد نیاز تسهیلات قرض الحسنه
– درخواست کتبی متقاضی
– تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی ( زوج و زوجین در خصوص قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه)
– تصویر کارت ملی متقاضی( زوج و زوجین در خصوص قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه)
– گواهی اشتغال بکار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات و تعیین میزان حقوق و عنداللزوم تعهد کسر اقساط
– تصویر برگ اجاره‌نامه رسمی در خصوص قرض الحسنه ودیعه مسکن
– تصویر کارت دانشجوئی و اخذ تاییدیه کتبی از مرکز آموزش ذیربط مبنی بر اشتغال به تحصیل دانشجو در مورد قرض الحسنه هزینه تحصیلی
– اصل یا تصویر تائید شده صورت حساب بیمارستان در خصوص قرض الحسنه هزینه درمان بیماری
– تصویر مدارک مربوط به قرض الحسنه‌های ضروری مثل گواهی فوت، گواهی سرقت، گواهی آتش سوزی و…. در مورد قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری
– تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول و منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره در خصوص تخصیص قرض الحسنه به واحدهای تولیدی، کشاورزی و شرکتهای تولیدی و خدماتی
– تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
– مجوز فعالیت و یا گواهی حقوق ضامنین

برای آشنایی شما هموطنان عزیز تسهیلات قرض الحسنه بانک های مختلف را معرفی کرده و به تدریج کامل میکنیم.

وام قرض الحسنه بانک ملی

قرض الحسنه ازدواج

شرایط و مقررات:
متقاضی مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد.
افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه ( اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند )
مبلغ تسهیلات حداکثر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مشروط برآنکه متقاضی قادر به پرداخت اقساط باشد.
سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام باشد.
مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال و به اقساط مساوی ماهیانه (۶۰ قسط ) است.
نرخ کارمزد طبق تعرفه بانک می باشد.

مدارک مورد نیاز:
دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب )
اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ( از هر کدام یک برگ )‌

تذکرات:
هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست.

قرض الحسنه ضروری

مدارک مورد نیاز:
دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب)
اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه
اصل و کپی کارت ملی
معرفی ضامن / ضامنین معتبر و مورد قبول شعبه
اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامن/ضامنین
۳عدد تمبر مالیاتی (از بانک تهیه شود)

تذکرات:
هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست.

وام قرض الحسنه بانک سپه

شرایط و ضوابط :
۱- پرداخت قرض الحسنه شامل تأمین هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، تعمیر یا تأمین مسکن، کمک هزینه درمان و کمک هزینه تحصیلی خواهد بود.
۲- محل سکونت متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می بایست در محدوده فعالیت شعبه قرار داشته باشد.
۳- متقاضی نباید در سیستم بانکی بابت وام قرض الحسنه بدهی داشته باشد.

مدارک مورد نیاز :
۱- تکمیل برگ درخواست (پرداخت وام ازدواج فقط به درخواست کنندگانی که در سامانه قرض الحسنه بانک مرکزی ثبت نام کرده اند امکان پذیر می باشد).
۲- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی (در خصوص تأمین هزینه‌های ازدواج و تهیه جهیزیه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر الزامی می باشد).
۳- ارائه اصل و تصویر عقدنامه (برای متقاضیان قرض الحسنه ازدواج)، سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر (برای متقاضیان قرض الحسنه تعمیر یا تأمین مسکن)، مدارک مربوط به هزینه های درمانی (برای متقاضیان قرض الحسنه کمک هزینه درمان)، مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصیل در دانشگاه (برای متقاضیان قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی)
۴- ارائه مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین.

سایر موارد :
۱- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر ۴% در سال بوده که در اقساط ۱ و ۱۳ و ۲۵ به عنوان قسط دریافت می شود.
۲- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری حداکثر ۳ سال و به اقساط ماهانه می باشد.
۳- رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان حداکثر بیست میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.
۴- سقف وام قرض الحسنه برای ازدواج و تهیه جهیزیه برای هر کدام از زوجین سی میلیون ریال (مجموعاً شصت میلیون ریال) از ابتدای سال ۱۳۹۱ مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (سی میلیون ریال) برای مزدوجین دارای یکی از شرایط ذیل اضافه می شود:
– برای دخترانی که مهریه آنان تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی می باشد.
– برای پسرانی که قبل از ۲۵سالگی ازدواج می کنند.
– هر یک از دختران یا پسرانی که یکی یا هردوی آنها فاقد پدر می باشند.
– هر یک از دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاهها یا طلبه حوزه علمیه و در حال تحصیل می باشند.
* تبصره : هر یک از دختر و پسر می توانند صرفاً از افزایش مبالغ تسهیلات ازدواج برای یک بند از بندهای فوق برخوردار شوند.
۵- مقطع زمانی برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد معتبر می باشد..
۶- در صورتیکه اقساط با تأخیر وصول شود، جریمه تاخیر با نرخ ۱۲% محاسبه و اخذ می شود.
۷- اعطای قرض الحسنه برای تعمیرات غیرضروری و تزئینی مجاز نمی باشد.
۸- قرض الحسنه درمان بیماری براساس مدارک مربوط به هزینه های درمانی متقاضی که به تائید مراکز یا مقامات ذیصلاح درمانی رسیده باشد و حداکثر بیش از دو ماه از تاریخ آن سپری نشده باشد، قابل پرداخت خواهد بود.

دریافت تسهیلات غیرحضوری بانک رسالت

فرآیند دریافت تسهیلات غیر حضوری :

 1. افتتاح حساب: در صورت نداشتن سپرده قرض الحسنه (جاری / پس انداز) در بانک قرض الحسنه رسالت، جهت افتتاح حساب به سامانه عضویت مراجعه نمائید.
 2. اعتبار سنجی:پس از افتتاح حساب، جهت انجام فرآیند اعتبارسنجی نسبت به ثبت‌نام در سامانه مرآت اقدام و پس از اخذ نتیجه نسبت به تکمیل پرونده اعتبار سنجی اقدام نمایید.
 3. برآورد تسهیلات:در صورت نداشتناطلاع از مبلغ و مدت تسهیلات قابل درخواست می توانید به صفحه پیشخوان مجازی رسالت – تسهیلات – برآورد تسهیلات، مراجعه نمائید.
 4. درخواست تسهیلات: پس از دریافت پیامک تأیید از سامانه اعتبار سنجی مرآت نسبت به ثبت درخواست تسهیلات در سامانه اینترنت بانک رسالت اقدام نمائید.

تسهیلات قرض الحسنه امتیازی بانک مهر ایران

همانگونه که می دانید منابع قرض الحسنه بانک ها که از محل گردش حساب های اشخاص(اعم از حقیقی/ حقوقی) تأمین می گردد، محدود و درخواست های اشخاص برای دریافت تسهیلات از بانک ها نامحدود است.
در این رابطه منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز محدود و متقاضیان اخذ تسهیلات قرض الحسنه از این بانک نسبت به سایر بانک ها بیشتر می باشند، لذا به منظوراستفاده بهینه از منابع و پاسخگویی مناسب به متقاضیان بویژه افراد نیازمند و اقشارآسیب پذیر، اعطای تسهیلات قرض الحسنه، بموجب امتیاز و اولویت صاحبان حساب نزد این بانک فراهم گردیده است.
از این رو دارندگان حساب های قرض الحسنه (جاری یا پس انداز) می توانند با رعایت ضوابط و مقررات جاری بانک و به انتخاب خودشان از تسهیلات قرض الحسنه این بانک بهره مند گردند.
در این راستا بانک قرض الحسنه مهر ایران مبادرت به تنظیم ضرایب امتیازی با توجه به مدت انتظار هریک از مشتریان بمنظور اولویت بندی در اعطای تسهیلات نموده است که با توجه به امتیاز مشتری بموجب میانگین حاصله در حساب، مبلغ تسهیلات قابل استفاده و میزان اقساط ماهانه، در قسمت راهنمای مشتریان قابل مشاهده می باشد .
متقاضیان می توانند با مراجعه به قسمت “محاسبه تسهیلات امتیازی” و درج مبلغ تسهیلات مورد نیاز و نرخ کارمزد به همراه توان بازپرداخت مبلغ قسط ماهانه و انتخاب مدت ماه کسب میانگین مدنظر(کمتر از ۶ ماه یا بالاتر از ۶ ماه)، از میزان حداقل های لازم برای بهره مندی از وام قرض الحسنه این بانک مطلع گردند که در این خصوص موارد ذیل جهت آگاهی بیشتر مشتریان ارائه می گردد:
مشتریانی که توانایی ایجاد میانگین های حساب بالاتری را داشته باشند، می توانند از اولویت دریافت تسهیلات در فاصله زمانی کوتاه تری جهت کسب میانگین حساب(بطور مثال ۳ الی ۶ ماه) حسب انتخاب خود، از تسهیلات این بانک بهره مند گردند.
مشتریانی که توانایی ایجاد میانگین های حساب کمتری را داشته باشند، می توانند از اولویت دریافت تسهیلات در فاصله زمانی طولانی تری جهت کسب میانگین حساب(بطور مثال ۷ الی ۱۲ ماه) حسب انتخاب خود، از تسهیلات این بانک بهره مند گردند.
مشتریانی که قادر به پرداخت ماهانه اقساط بیش از ۵ میلیون ریال باشند، می توانند از مدت بازپرداخت اقساط کوتاه تری(بطور مثال ۱۸ الی ۳۶ ماه) حسب انتخاب خود، از تسهیلات این بانک بهره مند گردند.
مشتریانی که قادر به پرداخت ماهانه اقساط کمتر از ۵ میلیون ریال باشند، می توانند از مدت بازپرداخت اقساط طولانی تری(بطور مثال ۳۰ الی ۶۰ ماه) حسب انتخاب خود، از تسهیلات این بانک بهره مند گردند.
مثال : مشتری می تواند با کسب میانگین ۶ ماهه در حساب خود به میزان ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال، می تواند حدوداً از یکی از تسهیلات قابل ارائه به شرح زیر به انتخاب خود استفاده نماید:

۱: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات با بازپرداخت ۶ ماهه و نرخ کارمزد ۴ %
۲: ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات با بازپرداخت ۱۶ ماهه و نرخ کارمزد ۴ %
۳: ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات با بازپرداخت ۶ ماهه با نرخ کارمزد ۲ %
۴: ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات با بازپرداخت ۹ ماهه و بدون کارمزد

تسهیلات قرض الحسنه بانک شهر

قرض الحسنه ویژه:
درصورت افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه توسط شرکت ها یا سازمانها ، بانک شهر نسبت به اعطای وام به معرفی شدگان از سوی ایشان تسهیلات پرداخت می گردد ، حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰میلیون ریال و حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ویژه از محل آن سپرده نیز ۳میلیون ریال و سقف پرداخت تسهیلات از محل سپرده یک میلیارد ریال و پانصد میلیون ریال با بازپرداخت ۵ساله است .

قرض الحسنه ازدواج :
بانک شهر در راستای مساعدت به امر ازدواج و شرکت در این امر خیر و خداپسندانه به عنوان سنت حسنه و پسندیده پیامبر اکرم و اهل بیت نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج تاسقف ۳۰ میلیون ریال به هریک از زوجین حسب ضوابط و مقررات اقدام می نماید .

قرض الحسنه وجوه اداره شده: (در صورت تودیع وجه توسط سپرده گذار )
بانک شهر نسبت به اعطای تسهیلات در قالب تسهیلات قرض الحسنه یا عقود مشخص شده در قرارداد عاملیت به افراد معرفی شده با مشخصات تعیین شده توسط تودیع کننده وجوه اقدام می نماید.

۱٫ مدارک مورد نیاز :

 • درخواست کتبی متقاضی
 • معرفی نامه از نهادهای دارای سهمیه در سایت”وام ازدواج بانک مرکزی”
 • سایر مدارک (براساس در خواست متقاضی، نوع تسهیلات، نظر مرجع تصویب اعتبار)

۲٫ مراحل انجام کار :

 • اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
 • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک
 • اخذ وثیقه و تضمین مورد قبول بانک
 • انعقاد قرارداد قرض‌الحسنه
 • اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه

تسهیلات قرض الحسنه بانک پارسیان

شرایط عمومی و نکات مهم اعطای تسهیلات بانک پارسیان

 • متقاضی فاقد وام یا تعهدات دارای بدهی سررسید گذشته و چک برگشتی نزد سیستم بانکی باشد.
 • مبلغ تسهیلات با وضعیت متقاضی و توان بازپرداخــت وی متناسب باشد.
 • محل فعالیت یا سکونت متقاضی در حوزه عملیات شعبه باشد.

نکات مهم:

 • تمامی خدمات صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان از طریق کلیه شعب بانک پارسیان قابل ارایه می‌باشد.
 • مدت بازپرداخت این تسهیلات بین ۳ الی ۵ سال و درقالب اقساط ماهیانه می باشد.
 • نرخ کارمزد ۴% سالیانه نسبت به مانده بدهی مشتری تا پایان دوره می باشد که در اقساط ۱، ۱۳و ۲۵ و ۳۷ و ۴۹دریافت می گردد.
 • چنانچه قرض گیرنده در تأدیه اقساط قرض‌الحسنه تأخیر نماید، سالیانه ۱۲درصد جریمه به‏‏ مبلغ بدهی وی اضافه می‏شود.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

شرایط اعطای تسهیلات تأمین هزینه‌های ازدواج و تهیه جهیزیه:
ثبت نام متقاضی در در سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی (http://.ve.cbi.ir)

مدارک مورد نیاز:

 • تصویرصفحات اول تا پنجم سند ازدواج
 • تصویر همه صفحات شناسنامه
 • تصویر پشت و روی کارت ملی زوجین و ضامن یاضامنان مورد تایید شعبه
 • گواهی حقوق و یا مستندات مالی متقاضی و ضامنان
 • تکمیل فرم های مورد نیاز توسط وام گیرنده و ضامنان
 • تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل سکونت

شرایط عمومی اعطای تسهیلات:

 • متقاضی فاقد وام یا تعهدات دارای بدهی سررسید گذشته و چک برگشتی نزد سیستم بانکی باشد.
 • مبلغ تسهیلات با وضعیت متقاضی و توان بازپرداخــت وی متناسب باشد.
 • محل فعالیت یا سکونت متقاضی در حوزه عملیات شعبه باشد.

نکات مهم:

 • متقاضی این تسهیلات حداکثر تا دوسال شمسی پس از تاریخ ثبت عقد امکان ثبت نام درساماته را دارد.
 • این تسهیلات فقط یک بار به متقاضی پرداخت می شود.
 • حداکثرمدت بازپرداخت این تسهیلات۵ سال و در قالب اقساط ماهیانه می‌باشد.
 • نرخ کارمزد ۴% سالیانه نسبت به مانده بدهی مشتری تا پایان دوره می باشد که در اقساط ۱، ۱۳و۲۵و۳۷و۴۹ دریافت می گردد.
 • چنانچه قرض‌گیرنده در تأدیه اقساط قرض‌الحسنه تأخیر نماید، سالیانه ۱۲درصد جریمه به‏‏ مبلغ بدهی وی اضافه می‏شود

تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری:

تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.

تسهیلات قرض الحسنه تعمیرات مسکن:

تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت می گردد.

تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن:

تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره اجاره واحد مسکونی،مورد استفاده قرار می گیرد.

تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی:

این نوع تسهیلات براساس قانون بودجه کل کشور هرسال، فقط به اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم نامه منعقده بین سازمان مذکور و صندوق قابل اعطا می باشد.

… این مطلب به تدریج کامل میشود …