داستان نیکوکاری : حج عبد الجبار ۱۴ مهر ۱۳۹۸

اگــر حج می خواهی ، این جاست
داستان نیکوکاری : حج عبد الجبار

عبــد الجبار با خود گفــت : بی گمان این زن نیازمند است و نیاز خود را پنهان می دارد . در پی زن رفــت تا از حالش آگاه گردد.

داستان نیکوکاری:بخشیدن یا نبخشیدن مسئله این است ۱۳ مهر ۱۳۹۸

داستان جالب زندگی مرد بنی اسراییلی
داستان نیکوکاری:بخشیدن یا نبخشیدن مسئله این است

داستان نیکوکاری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
چیزی یافت نشد !