ارزش افزوده - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دعوت کمیته امداد از نیکوکاران برای فعالسازی مجدد سامانه صدقه پیامکی اپراتور همراه اول ۰۱ تیر ۱۳۹۹
در پی اجرای قوانین جدید خدمات ارزش افزوده ؛

دعوت کمیته امداد از نیکوکاران برای فعالسازی مجدد سامانه صدقه پیامکی اپراتور همراه اول

برای فعال سازی مجدد سامانه صدقه پیامکی ؛ با تغییر قوانین خدمات ارزش افزوده اپراتورهای تلفن همراه سامانه صدقه پیامکی کمیته امداد نیز دچار تغییراتی شده است.