اسناد وقفی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جمع آوری ۸۰ درصد اسناد موقوفه های کشور ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل استاد سازمان اوقاف خبر داد,

جمع آوری ۸۰ درصد اسناد موقوفه های کشور

سند دار کردن و تثبیت مالکیت موقوفات یکی دیگر از برنامه‌های سازمان اوقاف است.امسال ۸۳ هزار و ۵۰۰ رقبه فاقد سند مالکیت، سنددار خواهد شد