اموزش و پرورش - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران

توران خانم نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و شخصیت برجستهٔ فرهنگی بود. اوبیش از شصت
سال در گسترهٔ آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان کوشید و یکی از
چهره‌های تأثیرگذار سدهٔ کنونی ایران بود. توران خانم یکی از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک بوده و
از سال ۱۳۵۸ سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز
برعهده داشته است