بهزیستی خراسان رضوی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بهره مندی ۷۵ نفر از بیماران جذامی از خدمات بهزیستی خراسان رضوی ۰۶ تیر ۱۳۹۹
در حاشیه بازدید از مرکز خدمات به بیماران جذامی در مشهد

بهره مندی ۷۵ نفر از بیماران جذامی از خدمات بهزیستی خراسان رضوی

هر یک از بیماران جذامی که در کمیسیون پزشکی به عنوان معلول تایید شوند زیر پوشش خدمات توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی قرار می‌گیرند