توسعه مشاغل خانگی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بایستگی حمایت دولت و مجلس از توسعه مشاغل خانگی مددجویان ۱۰ تیر ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد عنوان کرد:

بایستگی حمایت دولت و مجلس از توسعه مشاغل خانگی مددجویان

ضرورت حمایت دولت و مجلس از توسعه مشاغل خانگی مددجویان ؛ مجلس با تصویب قوانین و دولت با ارائه اعتبارات لازم، تسهیل گر مشاغل خانگی مددجویان باشند.