جهادگران سلامت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
طرح فراخوان نامه برای جهادگران سلامت ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ستاد مردمی مدافعان سلامت

طرح فراخوان نامه برای جهادگران سلامت

از نامه هایتان که با خودکار یا مداد و روی هر نوع کاغد نوشته اید عکس بگیرید و برای صفحه ستاد مردمی بزرگداشت مدافعان سلامت بفرستید تا به دست جهادگران برسانند