جوشکار افغانی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جوشکار در بند و کارگر در کفن ۰۶ آبان ۱۳۹۸
داستان تلخ دو کارگر افغانستانی

جوشکار در بند و کارگر در کفن

جوشکار تبعه کشور افغانستان در پی خدمت به یکی از هموطنان خود با یک بدهی بالغ بر یکصد و هشت میلیون تومان روانه حبس شد.