حج - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
داستان نیکوکاری : حج عبد الجبار ۱۴ مهر ۱۳۹۸
اگــر حج می خواهی ، این جاست

داستان نیکوکاری : حج عبد الجبار

عبــد الجبار با خود گفــت : بی گمان این زن نیازمند است و نیاز خود را پنهان می دارد . در پی زن رفــت تا از حالش آگاه گردد.