حیدر-ف - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جوان اهوازی که به خاطر وام راه اندازی مغازه پوشاک در زندان است نیاز به کمک نیکوکاران دارد ۱۹ آذر ۱۳۹۸
از وام مضاربه تا بند زندان

جوان اهوازی که به خاطر وام راه اندازی مغازه پوشاک در زندان است نیاز به کمک نیکوکاران دارد

نابسامانی اقتصادی گریبان مرد جوان اهوازی که قصد داشت با گرفتن وام مضاربه کسب و کاری به راه اندازد را گرفت. اعلام شماره حساب برای کمک نیکوکاران