خودکفایی در تولید گوشت قرمز - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بنیاد مستضعفان برای خودکفایی در تولید گوشت قرمز و تولید شیر ورود میکن ۰۱ دی ۱۳۹۸
در راستای تامین امنیت غذایی انجام شد

بنیاد مستضعفان برای خودکفایی در تولید گوشت قرمز و تولید شیر ورود میکن

برنامه برای تولید سالانه ۲۶ هزار تن گوشت قرمز به منظور کاهش واردات گوشت قرمز و تنظیم بازار آن در یک برنامه ۵ ساله ک هموجب تولید شیر نیز میشود