دکتر صدیقی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اجرای طرح بزرگ کارآفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
ایجاد 40 هزار فصت شغلی با:

اجرای طرح بزرگ کارآفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم

یکی از خیرین اموزش عالی از اجرای طرح بزرگ کار آفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم خبر داد و گفت : براساس این طرح ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.