زنان سرپرست خانوار استان گلستان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
برگزاری همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان گلستان ۱۸ آذر ۱۳۹۸
کمیته امداد استان گلستان

برگزاری همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان گلستان

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان گلستان با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده برگزار شد.