فقر فکری فرهنگی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
چرا کسی به فکر محرومیت زدایی فکری-فرهنگی نیست؟ ۰۷ مهر ۱۳۹۸
این همه نهاد و موسسه خیریه؛

چرا کسی به فکر محرومیت زدایی فکری-فرهنگی نیست؟

در یک مستند تلویزیونی دیدم که پدر معتاد برای خرید مواد مخدر دوچرخه ی پسر خردسال خود را فروخته بود و پسر چندین شبانه روز بابت این قضیه گریه می کرد