لباس شستن امام خمینی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کار نیک مرحوم امام خمینی ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
نیکوکاری امام خمینی

کار نیک مرحوم امام خمینی

بعضی از ما بیشتر دنبال عنوان و صورت قضایا هستیم.ببینید مرحوم امام خمینی در زاه درس اخلاق استادش آیت الله شاه آبادی چگونه اخلاق عملی را به ما آموزش می دهد