مامان جان و همسرش - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مامان جان و همسرش ؛ خاطرات زندگی حامی ۱۳ کودک یتیم و محسنین قمی ۰۴ دی ۱۳۹۸
قانون بخشندگی ، راز دلدادگی کودکان

مامان جان و همسرش ؛ خاطرات زندگی حامی ۱۳ کودک یتیم و محسنین قمی

از اینکه همگی او را مامان جان صدا می‌زدند به من هم حس خوبی دست داد و مشتاق دیدارش شدم. چنددقیقه‌ای نگذشته بود که ناگهان یکی از پسرها دوان‌دوان آمد و بلند صدا زد: مامان جان اومد، مامان جان اومد