متن کمک به دیگران - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان در پایگاه خبری خیرین ۰۹ دی ۱۳۹۹
به این بهانه نوشتم

کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان در پایگاه خبری خیرین

من با خیرین زیادی مراوده داشته ام.انسانهای کریم زیادی را از نزدیک دیده ام.کار خیر و کمک به دیگران برای ایشان شبیه نفس کشیدن است.کار خیر نکنند نفسشان می گیرد.دلشان می گیرد.