مجموعه تولیدی کروز - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۶۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد در شرکت کروز استخدام می شوند ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد خبر داد:

۶۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد در شرکت کروز استخدام می شوند

توافق با مجموعه کروز برای استخدام ۶۰۰ نفر از جوانان تحت حمایت. در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد در این شرکت مشغول به کار هستند.