محمد رضا خافظی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شناسایی و ساخت بیش از ۳۰ هزار خیّر مدرسه ساز و ۱۳۰ هزار مدرسه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان نوسازی مدارس خبر داد

شناسایی و ساخت بیش از ۳۰ هزار خیّر مدرسه ساز و ۱۳۰ هزار مدرسه

مهر الله رخشانی مهر از ساخت بیش از ۱۳۰ هزار مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز و شناسایی بیش از ۳۰ هزار خیّر حقیقی و حقوقی مدرسه ساز خبر داد.