نظام ملی خیر و احسان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ضرورت تدوین و ایجاد نظام ملی خیر و احسان و مددکاری اجتماعی در کشور ۰۳ تیر ۱۳۹۹
قائم مقام کمیته امداد عنوان کرد:

ضرورت تدوین و ایجاد نظام ملی خیر و احسان و مددکاری اجتماعی در کشور

با ضرورت دانش محور شدن فعالیت های کمیته امداد، در مرکز آموزش علمی-کاربردی، کمیته امداد به دنبال تدوین نظام ملی خیر و احسان و مددکاری اجتماعی در کشور است.