پیامک خیریه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شعر نیکوکاری-مجموعه اشعار زیبا در مورد کار نیک ۲۴ آبان ۱۳۹۹
چون تيشه مباش و جمله بر خود متراش

شعر نیکوکاری-مجموعه اشعار زیبا در مورد کار نیک

شعر همواره از بهترین روشها جهت انتقال مفاهیم ارزشمند بوده است.اینجا مجموعه ای از اشعار نیکوکاری و کمک به دیگران را تقدیمتان می کنیم