چارلی چاپلین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
توصیه های نیکوکارانه چارلی چاپلین ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
انسانیت که مرز ندارد

توصیه های نیکوکارانه چارلی چاپلین

حرف خوب را باید از هرکسی شنید و قبول کرد.چارلی چاپلین از آن دسته هنرمندانی است که ذهنش فقط درگیر تحسین شدن از این و آن نبوده.این چند خط از چارلی چاپلین در مورد نیکوکار بودن قابل توجه است: