کاسب البرزی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پخش صندوق‌های صدقات مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان میان ۸۰ هزار کاسب البرزی ۳۰ آذر ۱۳۹۸
باهدف توسعه خیر و احسان از طریق مراکز نیکوکاری انجام می‌شود:

پخش صندوق‌های صدقات مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان میان ۸۰ هزار کاسب البرزی

محمد محمدی فرد مدیرکل کمیته امداد امام (ره) البرز : پخش صندوق‌های صدقات اختصاصی مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان میان 80 هزار کاسب البرزی