گوشی مسافری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دولت گوشی مسافری را به خاک و خون کشید… ۲۵ مهر ۱۳۹۸
شنوندگان عزیز توجه فرمایید

دولت گوشی مسافری را به خاک و خون کشید…

با اتخاذ و اجرای سه تصمیم جدید از طرف دولت؛ بازار گوشی های مسافری شرایط بسیار وخیم و پیچیده ای پیدا کرده.بسیار پیچیده تر از قبل…